top of page
הפוסט שביקשת

הפוסט שביקשת

חיפוש

תקנות - אופניים (רגילים וחשמליים) הוראות החוק והתקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, קובעות הסדרים החלים על;

מתוך תקנות התעבורה, התשכ"א - 1961


גלגלי המרכבה - אופניים וקורקינטים חשמליים
תקנות - אופניים (רגילים וחשמליים) הוראות החוק והתקנות

1. הגדרות "אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה: (1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט; (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים; (3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש; (4) מותקן בהם: (א) צופר או פעמון; (ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1); (ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2); (ד) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3); (ה) מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 130(3); (5) אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז תשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני- המועד הקובע); (א) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג; (ב) לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד; (6) אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו – (א) הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו http://www.mot.gov.il/; בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה; (ב) מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש; (7) הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו- (6)(א), לפי העניין. 39טז. נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן – (1) מלאו לו שש עשרה שנים או יותר; (2) באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה: (א) אם נרכשו לפני המועד הקובע – (1) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד; (2) מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים; יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה, תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת; (ב) אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו – (1) המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש; (2) מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר"; (3) הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים והתקיים בהם האמור באותה תווית; (3) התקיים בו אחד מאלה: (א) ניתן לו רישיון נהיגה לפי סימן ב' לחלק ג', לרבות רישיון נהיגה שאיננו בתוקף, ולמעט רישיון נהיגה לפי תקנה 179; (ב) עמד בהצלחה בבחינה עיונית לפי תקנה 205 לאחת מדרגות רישיון הנהיגה האמורות בפסקת משנה (א); (ג) ניתן לו אישור מאת רשות הרישוי על עמידתו בהכשרה לנהיגה כאמור, בעניינים האמורים בתקנה 205; (4) הוא חובש קסדת מגן, כאמור בסעיף 65ג לפקודה, שמוצמד לה מחזיר אור שייראה בבירור על ידי המשתמשים האחרים בדרך. ​ 39יז. פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור – (1) מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה; (2) מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה. 121. הובלת חפצים לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם – (1) עולים בארכם על 70 ס"מ; (2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע. ​ 122. נסיעה בצד רכב אחר הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא ייסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין.

123. רכיבה על אופניים (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש. (ב) לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם. 124. הרכבת אנשים על אופניים (א) הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם. (ג) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים. 125. הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר הוראות תקנות 121 ו-122 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים. 126. איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה (א) הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר. (ב) לא יגרור אדם באופניים. 127. ריווח בין אופניים לרכב אחר הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו. 128. נסיעה בצד ימין הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות ובמיוחד בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון. 129. רכיבה על אופניים במקומות מסוימים (א) לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל. (ב) הוקצה בדרך שביל אופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא בשביל האופניים. (ג) לא ירכב אדם על אופניים במנהרה. (ד) (נמחקה). (ה) על אף האמור בתקנה 128, בדרך שאינה עירונית, שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, ירכב רוכב אופניים בשול, קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית. (ו) לא ירכב אדם שגילו פחות משתים עשרה שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית. (ז) לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812; ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש. 129א. רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי (א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי רכב כאמור בתקנת משנה (ב). (ב) הנוהג ברכב ליווי כאמור בתקנת משנה (א) ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב. ​ 130. ציוד אופניים לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת – (1) בפעמון; (2) במנגנון בלימה יעיל לעצירה; (3) במחזיר אור של אחורי האופניים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה.

131. תקינות הציוד הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין. 132. אורות אופניים לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם – (1) מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב; (2) מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים. (3) יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רישיון על ידי רשות מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א (31 בדצמבר 1980). 133. הולך רגל המסיע אופניים לעניין חלק זה, הולך רגל המוביל אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הדברים משתמע אחרת.

134. סמכות שוטר מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור. מתוך פקודת התעבורה [נוסח חדש] ​ 65ג. חובת חבישת קסדת מגן (א) לא ירכב אדם על אופניים, ולא ירכיב אדם אחר, אלא אם כן הם חובשים קסדת מגן העומדת בדרישות שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בפקודה זו – השר), הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה, ואולם חובת חבישת קסדת מגן כאמור לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא אם כן הוא רוכב על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה. (ב) בגיר שהוא הורה, אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין, לא יניח לקטין כשהוא במחיצתו לעבור על הוראות סעיף קטן (א). (ג) בעל עסק שבו נמכרים אופניים יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שיקבע השר, הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה בסעיף זה, "אופניים" – לרבות גלגשת (skateboard), גלגיליות (rollerskates), גלגיליות להב (rollerblades), קורקינט חשמלי כהגדרתו לפי פקודה זו, ולמעט תלת-אופן.


גלגלי המרכבה - אופניים וקורקינטים חשמליים
חובת חבישת קסדת מגן

לסיכום ריכזנו עבורכם את החוקים לרכיבה על אופניים חשמליים שנקבעו בחוק:


מהירות נסיעה - על פי חוק רכיבה על אופניים חשמליים מותר לרכב על אופניים חשמליים שההספק המרבי שלהם הוא עד 250 וואט, וכולל מנגנון עצירה המפסיק את פעולתו של המנוע באופן אוטומטי כשהרכיבה עולה על 25 קמ"ש.

אביזרי בטיחות חובה - האופניים החשמליים צריכים לכלול צופר או פעמון, מחזירי אור מאחור וגם על דוושות האופניים, פנס קדמי עם תאורה לבנה, פנס אחורי עם תאורה אדומה על האופניים. כמו כן חלה חובה שעל האופניים יוטבע סימון רשמי עם הכיתוב "אופניים עם מנוע עזר" בציון כל פרטי היצרן והדגם של האופניים.

איפה מותר לרכוב - חל איסור מוחלט לרכוב על מדרכות עם אופניים חשמליים, הרכיבה מותרת במקום שיש בו שביל המיועד לרכיבה על אופניים, ובהיעדר שביל רכיבה מתאים, הרכיבה תתבצע על הכביש בהתאם לפי כל חוקי התנועה וכמה שיותר קרוב לשפה הימנית.

גיל הרכיבה המותר - הגיל המינימלי שממנו ניתן לרכיבה על אופניים חשמליים הוא מגיל 16.

שימוש בקסדה - בלי קשר לחוק רכיבה על אופניים חשמליים, מומלץ להשתמש בקסדה תמיד! אך החוק קובע כי מגיל 16-18 חייבים להשתמש בקסדה בכל רכיבה על אופניים חשמליים. מגיל 18 ומעלה חלה החובה בחבישת קסדה רק בדרכים שהוגדרו כדרכים לא עירוניות או באם מדובר ברכיבה ספורטיבית.

קנסות עקב רכיבה לא זהירה - רוכבי אופניים חשמליים חייבים לציית לכל חוקי התנועה, וכל עבירה עלולה להוביל לקנסות ועונשים שקבועים בחוק. חשוב לדעת, שהקנס על עבירה בשימוש אופניים חשמליים מתחת לגיל 16 הוא בגובה 1,000 ש"ח, חציית צומת ברמזור אדום תעלה לאותו רוכב כ 1,500 ש"ח. כמו כן, אסור לרוכב להשתמש בטלפון סלולרי באמצע נסיעה או לרכב כששתי ידיו לא מונחות על הכידון.

10 צפיות
bottom of page